Szanując prawo do prywatności osób korzystających z serwisu internetowego www.acxiom.pl została opracowana niniejsza Polityka Prywatności, która ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa. Wszystkie osoby korzystające z tej strony internetowej są proszone o uważne przeczytanie tej Polityki. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób przedstawiony poniżej, prosimy nie podawać danych osobowych przy rejestracji oraz nie dostarczać żadnych dokumentów zawierających takie dane.

W niniejszej Polityce:

Acxiom – oznacza Acxiom Global Service Center Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-309, Al. Grunwaldzka 472b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332630, NIP 5213534053

Dane osobowe – oznaczają dane zidentyfikowanych osób fizycznych;

Użytkownik  –  oznacza osobę, która korzysta z niniejszej strony internetowej;

Zbieranie informacji – Acxiom zbiera dane osobowe od osób, które zamierzają wziąć udział w procesie rekrutacji. Dane te zawierają informacje przekazane w trakcie procesu rejestracji związanej z rekrutacją, który jest dostępny w zakładce „Kariera” oraz dostarczone do Acxiom w formie CV i/lub wskazanego linku do strony internetowej zawierającej dane osobowe Użytkownika (w szczególności imię i nazwisko, adres, państwo, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, wykształceniu i umiejętnościach). Przy rejestracji każda osoba, która zakłada Konto w serwisie www.acxiom.pl i staje się jego Użytkownikiem wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z informacją wskazaną przy rejestracji. Wyrażenie przez Użytkownika powyższej zgody stanowi warunek dalszego przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dane zbierane i dalej przetwarzane przez Acxiom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

Wykorzystanie informacji i ich udostępnianie – Acxiom zobowiązuje się do przetwarzania osobowych Użytkownika w celach rekrutacyjnych oparciu o obowiązujące przepisy prawa i przy zastosowaniu najwyższych standardów zabezpieczenia danych. Dostęp do danych osobowych w bazie rekrutacyjnej mogą uzyskać pracownicy odpowiedzialni za proces rekrutacji, którzy są zobowiązani do zachowania poufności danych oraz uczestniczą w cyklicznych szkoleniach związanych z ochroną prywatności w Acxiom. Dane mogą być przekazywane do Acxiom Corporation, która zapewnia ochronę danych osobowym. Acxiom może również przekazywać dane osobowe do podmiotów spoza grupy Acxiom przetwarzających dane na rzecz Acxiom, jednak w takim przypadku Acxiom zadba o zapewnienie odpowiednich rozwiązań umownych. Dostęp do danych jest także możliwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku z prowadzonymi postepowaniami sądowymi.

Obowiązujące przepisy zobowiązują do przechowywania danych osobowych tak długo, jak jest to niezbędne w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań prawnych i umownych firmy. Podjęte zostaną stosowne działania w celu zapewnienia, że dane są aktualne, jednakże każdy Użytkownik powinien informować Acxiom o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych osobowych, aby umożliwić ich aktualizację.

W przypadku braku kontaktu ze strony kandydata wraz z upłynięciem określonego, uznanego za stosowny, czasu, dane zostaną usunięte. Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, jednak we względu na specyficzną naturę Internetu nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa informacji wysyłanych do nas poprzez Internet, gdyż żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest w 100 % bezpieczna. Niezależnie od tego, Acxiom podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych.

Jeżeli dokonane zostało zgłoszenie w związku z prowadzoną rekrutacją, dane zawarte w dobrowolnym zgłoszeniu zostaną umieszczone w zbiorze danych kandydatów, którego administratorem jest Acxiom Global Service Center Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-309), Al. Grunwaldzka 472b. Dane te zostaną wykorzystane w celach rekrutacyjnych; w przypadku przejścia pozytywnie wstępnej selekcji skontaktuje się z Państwem pracownik Acxiom. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Acxiom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

Inne ważne informacje

Zgodność z przepisami

Acxiom wdrożył wszystkie środki mające na celu zapewnienie zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

„Ciasteczka” (EN – Cookies)

Wszystkie strony internetowe należące do Acxiom, które korzystają z technologii „ciasteczek” umożliwiają takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany o dostarczeniu „ciasteczka”. Daje to Użytkownikowi możliwość wyboru, czy je zaakceptować, czy też nie. Szczegółowe wyjaśnienie jak działają tzw. „ciasteczka” mogą zostać znalezione na stronie www.cookiecentral.com

Inne strony internetowe 

Strona internatowa Acxiom może zawierać linki do innych stron, które są poza kontrolą Acxiom i do których niniejsza Polityka nie znajduje zastosowania. W przypadku, gdy osoba wejdzie na taką stronę jej administrator może zbierać od osób fizycznych dane osobowe w swoich własnych celach oraz zgodnie z własną polityką prywatności, która może być odmienna od Polityki Acxiom.

Przeniesienie aktywów

W trakcie prowadzenia działalności przez Acxiom może dojść do sytuacji, w której nastąpi przejęcie Acxiom, jego oddziału lub spółki zależnej. W takim przypadku, dane osobowe są z zasady traktowane, jako aktywa. Również w przypadku, gdy Acxiom, jego oddział lub spółka zależna zostaną sprzedane, dane osobowe będą jednym z przeniesionych aktywów.

Zabezpieczenie danych

Acxiom traktuje temat bezpieczeństwa danych bardzo poważnie. Podejmowane są znaczące inwestycje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa serwisów i systemów oraz zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych.

Zmiany Polityki Prywatności

Acxiom zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki w celu zapewnienia jej zgodności ze zmieniającymi się przepisami prawa oraz uwzględnienia stanu faktycznego. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie i będą zawierać „datę wejścia w życie” wskazującą na dzień, w którym zaczęły obowiązywać.

Kontakt

Osoby, które chcą uzyskać dodatkowe informacje na temat polityki Acxiom, uaktualnić i/lub poprawić swoje dane lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie są proszone o kontakt z Acxiom Global Service Center Polska sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472b, 80-309 Gdańsk; adres poczty elektronicznej PolandGSC@acxiom.com

Data wejścia w życie 11 września 2017